Als directeur/bestuurder van Stichting OOH ben ik op alle terreinen eindverantwoordelijk voor de scholen, dus zowel op het gebied van kwaliteit van onderwijs, de leerlingenzorg, de leeropbrengsten, als ook personeelsbeleid, financiën, ICT en huisvestingOm deze taak goed uit te kunnen voeren, worden gesprekken gevoerd met de onderwijsinspectie, de gemeente en collega-bestuurders. Verantwoording wordt afgelegd aan de GMR en de Raad van Toezicht. Binding houden met het primaire proces (het onderwijs aan de kinderen op de scholen) vind ik essentieel, daarom wordt elke week één van de OOH-scholen bezocht, waarbij ik gesprekken voer met de directeur en ook in gesprek ga met teamleden. Incidenteel schuif ik aan bij de leerlingenraad van de school. Daarnaast woon ik een keer per jaar een MR-vergadering van de school bij.

Jaarlijks leg ik verantwoording af aan alle stakeholders in het bestuursverslag .Dit is een lijvig document dat moet voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent de jaarverslaggeving. Voor de ouders/verzorgers publiceert OOH het publieksverslag een brochure die ingaat op wat in onze ogen ouders graag willen weten over de school waar hun kind naar toe gaat. Daarnaast kunnen we daarbij zichtbaar maken dat de school een onderdeel is van een groter geheel waarin veel met elkaar wordt samengewerkt om het onderwijs van de leerlingen nog beter te maken.

Annelies Smits MPM, bestuurder OOH