De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin van alle scholen, vallend onder OOH, een afvaardiging van ouders en leerkrachten zitting heeft.

De GMR leden buigen zich gezamenlijk over bovenschoolse onderwerpen, onderwerpen die alle scholen aangaan. De GMR kijkt daarbij naar het belang van de gehele organisatie. De belangen van individuele scholen over schoolspecifieke zaken wordt door de eigen MR behartigd.

In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan over langere termijn beleid, arbeidsomstandigheden en over hoe financiële middelen worden ingezet. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen geeft de GMR advies, zoals wettelijk is vastgesteld.

De GMR werkt met de volgende werkgroepen:

  • financieel: Wouter Tollenaar, Sebastiaan Broeders (begroting, jaarrekening, risicoanalyse, lumpsum)
  • arbo: Wouter Tollenaar (arbojaarverslag, arbeidsomstandigheden, jaarcontroles)
  • beleidsvorming: Laura Verhoeven, Linda Grau (strategisch beleidsplan, beleidsstukken, GMR reglement, wetgeving aangaande GMR, privacywetgeving)
  • formatie en onderwijs: Cynthia Kooijman, Iris van Zanen, Ria Baars en Fennie van Ham (leerlingenaantallen, sollicitaties, personeel, IPB, kwaliteitsbeleid, zorgplan)
  • ICT en AVG: Sebastiaan Broeders,  Pascal Klutz 
  • De vergaderingen van de GMR zijn openbaar; onderwerpen die rechtstreeks met personen verband houden kunnen besloten behandeld worden. Bij een deel van de vergadering is de directeur/bestuurder aanwezig.

Elk schooljaar legt de GMR haar verantwoording af in het jaarverslag.